Ochrana osobních údajů

 1. Solná jeskyně Halos, provozována Andreou Kuběnovou, se sídlem Borošínská 681, 739 44 Brušperk, IČ: 70632944 (dále jen „Správce“), zpracovává ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) platného jednotně v rámci EU od 25. května 2018 (v Česku toto nařízení nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) tyto osobní údaje, které jste jí poskytli v minulosti ve spojení s návštěvou, rezervací nebo zakoupením voucheru v Solné jeskyni Halos:
  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
 2. Osobní údaje zpracováváme z důvodů:
  • Plnění smlouvy – osobní údaje je nutné zpracovat za účelem tvorby a rušení rezervací a s tím spojené administrativy, pro případ nutnosti informovat klienty o důležitých změnách, jako je změna otevírací doby, změna ceníku a v dalších výjimečných případech.
  • Oprávněného zájmu – oslovování stálých zákazníků za marketingovými účely.
  • Uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů – oslovování potencionálních zákazníků za marketingovými účely.
 3. Doba uchovávání osobních údajů:
  • Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)
  • Po dobu uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 4. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel webové aplikace Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švýcarsko
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  • Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Správce povinen některé osobní údaje klientů nebo zaměstnanců předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod č. 3),
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů (viz bod č. 3),
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Správce můžete kontaktovat na e-mailu: solnajeskynehalos@seznam.cz či písemně na adrese sídla Správce (Borošínská 681, 739 44 Brušperk) nebo adrese provozovny (Solná jeskyně Halos, 28.října 124, DKMO-Amfiteatr, 709 00 Ostrava).
 7. Vaše osobní údaje Správci poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce, Tímto úkonem ale přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace, o blížícím se termínu propadnutí Vašeho kreditu apod.